Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2019

cherry-blossom
cherry-blossom
5377 c1b8 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viasarkastyczna sarkastyczna
cherry-blossom
6420 90b4 500
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin

May 20 2018

cherry-blossom
cherry-blossom
Jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?
— Wojciech Tochman
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
cherry-blossom
Najlepszym testem człowieka jest to, czy umie się rozstawać i jak traktuje ludzi, których już nie potrzebuje.
— znalezione.
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin

August 09 2017

cherry-blossom
8071 50a9
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viairmelin irmelin
cherry-blossom
8376 e624
Reposted fromretaliate retaliate viairmelin irmelin
cherry-blossom
cherry-blossom
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromniewychowana niewychowana viadamagecase damagecase
cherry-blossom
Odetchnij.A co jeśli Bóg chce Ci powiedzieć,że ma dla Ciebie lepszy plan?
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viasarkastyczna sarkastyczna

July 14 2017

cherry-blossom
8766 4566
Reposted fromsilkdreams silkdreams viairmelin irmelin
cherry-blossom
cherry-blossom
7416 d649 500
Reposted fromteijakool teijakool viairmelin irmelin
cherry-blossom
8484 348f 500
Reposted fromslodziak slodziak viasweetchocolate sweetchocolate
cherry-blossom
0797 944d
Reposted fromslodziak slodziak viairmelin irmelin
cherry-blossom
0441 8d21
Reposted fromcalifornia-love california-love viairmelin irmelin

July 06 2017

cherry-blossom
cherry-blossom
cherry-blossom
4426 257a 500
Reposted fromemopanda emopanda viasweetchocolate sweetchocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl